Betingelser

Media Nordic ApS Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 16. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

Om Media Nordic ApS

Media Nordic ApS har til hensigt at hjælpe virksomheder med at udvikle funktionelle, prisvenlige løsninger på internettet og hoste disse. Vi udbyder et online hosting system, via Media Nordic Hosting som findes i forskellige betalte versioner. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser i form af rådgivning og udvikling af internet baserede løsninger. Ud over hosting systemet driver vi andre hjemmesider og andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af vores udviklede ydelser. Herefter kollektivt beskrevet som Ydelsen. Vores websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes primært til erhvervskunder og i få tilfælde til slutbrugere. Al brug af vores Ydelser, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til Ydelsen. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne. Ved at handle med eller bruge nogle af Media Nordic ApS’s Ydelser accepterer du automatisk vores persondatapolitik, vores databehandleraftale og vores cookie- og privatlivspolitik. Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af Ydelsen og køb af tillægsprodukter og services.

Media Nordic ApS giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Ydelsen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Ydelsen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Ydelsen eller som bruger dit login. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit hosting abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Media Nordic ApS. Kunden må hverken helt eller delvist tage grafiske elementer eller løsninger i brug, før faktura er betalt.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Media Nordic ApS kan justere priserne, således at Media Nordic ApS stilles uændret. Media Nordic ApS har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites. Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned. Ved udvikinglingsopgaver fremsendes faktura når udviklingsopgaven er afsluttet eller senest ved løbende månedlig fakturering den sidste dag i hver måned. En udviklingsopgave er afsluttet når funktionen kan bruges af kunden, det vil sige når første funktionstest påbegyndes af kunden. Herefter har kunden 3 måneders gratis support til at få afsluttet alle test og fremsende rettelser. Efter 3 måneder fra faktura dato, bortfalder alt gratis support og der faktureres pr. påbegyndte løbende time. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk Media Nordic ApS lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort eller via faktura. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnement fornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto eller en hosting aftale, der giver adgang til Ydelsen eller i øvrigt benytter sig af Ydelsen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Media Nordic ApS support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i Ydelsen ved at kontakte Media Nordic ApS. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Media Nordic ApS kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens. Media Nordic ApS har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Media Nordic ApS har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Media Nordic ApS, kan findes her.

Kundens data

De informationer du indtaster i Ydelsen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Media Nordic ApS kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data i Ydelsen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data på anmodning. Hvis Media Nordic ApS ønsker at lukke adgangen til Ydelsen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Ydelsen.

Opdateringer og driftsstabilitet

Media Nordic ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Ydelsen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Ydelsen og vores websites mens opdateringer foretages. Media Nordic ApS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Ydelsen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Media Nordic ApS har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Ydelsen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og ydelser, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Media Nordic ApS forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger: Brugen af Ydelsen foregår helt på eget ansvar. Media Nordic ApS kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Ydelsen. Media Nordic ApS fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Media Nordic ApS’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Media Nordic ApS hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Ydelsen. Information på vores website, i vores Ydelser eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Media Nordic ApS Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, hjælpen du kan få i Media Nordic ApS Support er til enhver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra Media Nordic ApS Support foregår helt på eget ansvar og Media Nordic ApS kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv..

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Media Nordic ApS ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Ydelsen og alt materiale på websites og i Ydelsen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Ydelsen eller andet materiale på websitet eller Ydelsen til Kunden. Kunden giver Media Nordic ApS og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Ydelsen og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i Ydelsen er reguleret i Databehandleraftalen imellem Media Nordic ApS og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser. Media Nordic ApS’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik. Media Nordic ApS kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Ydelsen og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Media Nordic ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.